Versie 0.5 (laaste wijziging 28 december 2019)

Stekker.app, gevestigd te Barneveld en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76476758. Overige contactgegevens vindt u hier.

Wat doen wij? Waarom deze voorwaarden?

Wij bieden diensten aan voor hoofdzakelijk elektrische mobiliteit. Het is ons doel om duurzaamheid betaalbaar te maken. Met dit document willen wij duidelijk maken hoe en onder welke voorwaarden wij onze diensten verlenen.

Wie is wie?

U of uw - wij bedoelen de bezoeker van de site en/of gebruiker van onze diensten

Wij - wij bedoelen Stekker.app BV en/of haar medewerkers

Privacy

Voor informatie over ons privacybeleid klikt u hier.

Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, bijvoorbeeld door onze laadpas of de website te gebruiken. Door te registreren gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en komt de overeenkomst tot stand. Wij kunnen afwijken van de algemene voorwaarden indien wij dit schriftelijk overeenkomen.

Wat verwachten wij van u?

Wij proberen onze diensten zo goed mogelijk uit te voeren, dat mag u van ons verwachten. Ook van u wordt iets verwacht, namelijk:

Verder gaat u er mee akkoord:

Wat zijn de kosten? Hoe brengen wij die in rekening?

Wij proberen het voor u transparant en eenvoudig te houden. Indien er in een maand door ons diensten geleverd zijn sturen wij na afloop een factuur. Wij spannen ons er voor in om na elke maand alle transacties te vermelden van de betreffende maand. Er kunnen onverhoopt transacties laat aan ons doorgegeven zijn, deze zullen dan alsnog op een latere factuur opgenomen worden.

Het openstaande saldo wordt periodiek via automatische incasso van de door u opgegeven bankrekening afgeschreven, tenzij wij schriftelijk anders overeengekomen zijn (bijvoorbeeld: vooruitbetaling of creditcardbetaling). Wij sturen altijd een facturen alvorens een bedrag af te schrijven.

Uw eerste pas is gratis, voor extra passen geldt dit niet.

Wat gebeurt er bij storneren van de betaling?

Indien uw saldo niet toereikend is en/of u de betaling bij uw bank laat storneren zijn er extra kosten van toepassing. U kunt te aller tijden stoppen met gebruik van uw pas om geen verdere kosten meer te maken, maar u dient er zorg voor te dragen dat de betaling niet gestorneerd wordt. Mocht een betaling gestorneerd worden dan mogen wij onze extra kosten (gemaximeerd op 25 euro) op u verhalen op een volgende factuur.

Wat gebeurt er bij late betaling?

Indien er een andere betaalmethode dan automatische incasso van toepassing is en u betaalt te laat dan hebben wij het recht de dienstverlening tijdelijk of permanent te stoppen. De betalingsverplichting blijft wel onverminderd van toepassing. Wij kunnen het verschuldigde bedrag verhogen met wettelijke rente. Zorg bij overboekingen altijd dat u de correcte referentie vermeldt.

Als u wilt opzeggen

Wij hanteren geen opzegtermijn. U kunt altijd opzeggen door schriftelijk contact op te nemen. Wij kunnen u vragen u dit te bevestigen vanaf het e-mailadres waarmee u zich aangemeld heeft. Het kan zijn dat u nog een factuur ontvangt na opzegging voor diensten die al geleverd zijn. Normaal gesproken kunt u de Stekker.app laadpas houden en/of vernietigen.

Wie bepaalt de hoogte van de laadtarieven?

Kosten per minuut of per kilowattuur worden door de zogenaamde CPO, de exploitant van de laadpaal, bepaald. Er kan ook een éénmalig starttarief gerekend worden. De CPO gebruikt deze inkomsten om investeringen in laadinfrastructuur te kunnen doen, voor de netaansluiting en voor de levering van energie. Wij betalen dit bedrag uit aan de CPO en rekenen onze eigen kosten voor onze diensten aan de CPO. Wij passen de door de CPO gestelde tarieven slechts toe en kunnen helaas niet instaan voor de correctheid van deze tarieven. Wij beoordelen deze tarieven niet inhoudelijk. Let op: Kosten kunnen per laadpaal en zelfs per moment van de dag variëren. Kosten die u op één moment of één locatie gezien heeft zijn geen geschikte indicator voor een ander moment of andere locatie.

Indien u het niet eens bent met de door de CPO gestelde tarieven die u op de factuur terugvindt, dient u dit direct bij de CPO te melden en ons een kopie van voor ons relevante correspondentie te zenden.

Hoe lossen we geschillen op?

Als u ergens ontevreden over bent kunt u dat het beste zo snel mogelijk bij ons melden. Mochten we een geschil hebben dan zoeken wij graag met u naar een oplossing. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Wat als u in strijd met de voorwaarden handelt of heeft gehandeld?

Bij het niet naleven van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor om opgelopen schade op u te verhalen. Zonder reden van opgaaf en/of recht to restitutie hebben wij het recht om de dienstverlening stop te zetten en u de toegang tot onze systemen te ontzeggen. Ook kunnen wij onze dienstverlening aan u (tijdelijk) beëindigen als dit rechtmatig door een instantie of partner van ons verzocht wordt, bijvoorbeeld omdat er sprake is van schade of misbruik door uw toedoen.

Welke aansprakelijkheid bij schade is van toepassing?

Wij gaan met u een inspanningsverplichting aan om zo goed mogelijke diensten te leveren. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor, onder andere:

Niet alle laadpalen zullen werken i.c.m. onze laadpas. Niet kunnen laden via Stekker.app is geen geldige reden om ons aansprakelijk te stellen.

Mocht u ons aansprakelijk stellen, dan is de schade die u op ons kunt verhalen niet hoger dan de het bedrag van de kosten die wij rechtmatig bij u in rekening hebben gebracht of mogen brengen.

Overige bepalingen

Wat gebeurt er bij wijzigingen van onze voorwaarden?

Wij kunnen onze algemene voorwaarden wijzigen. We zullen dit ruim van tevoren via e-mail of via onze website melden.

Heeft u nog een vraag?

U kunt altijd contact opnemen, zie hiervoor de contactpagina.